ЗАРЕЄСТРОВАНО

Тернопільським міським  управлінням юстиції Тернопільської області

Наказ від 22.12.2015 №224/7

Свідоцтво № 1451484

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням установчих зборів засновників Громадської організації  «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Тернопільський національний медичний університет

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Протокол від 17. 10.2015, №1

СТАТУТ

Громадської  організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Тернопіль 2015

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація  «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» (надалі - Асоціація) є місцевою громадською організацією, яка об’єднує випускників, студентів, співробітників Національного вищого навчального закладу «Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» (далі – Університет), інших зацікавлених фахівців для здійснення цілей та для досягнення мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2.Асоціація утворена і функціонує відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, а також відповідно до цього Статуту.

1.3.Асоціація утворена і функціонує на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.4.Асоціація є неприбутковою організацією і не ставить собі за мету отримання прибутку.

1.5.Асоціація є юридичною особою, має свою печатку, штамп, бланк з власним найменуванням, рахунки (в т.ч. валютні) у банківських установах, власну символіку, яка реєструється згідно з чинним законодавством.

1.6.Діяльність Асоціації поширюється на територію Тернопільської області.

1.7.Повна назва Асоціації: Громадська організація  «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Скорочена назва: ГО «Асоціація випускників ТДМУ».

1.8.Юридична адреса Асоціації: 46001, м. Тернопіль, Майдан волі, 1

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1.Асоціація створена з метою сприяння обміну професійним досвідом та забезпечення зв’язків з науково-педагогічним колективом Університету.

2.2. Для досягнення поставленої  мети Асоціація здійснює на безоплатній основі такі напрями  діяльності

2.2.1.Захист законних інтересів своїх членів, сприяння вирішенню їх проблем.

2.2.2.Сприяння створенню та розширенню зв’язків між випускниками Університету та його кафедрами.

2.2.3.Сприяння розвитку ділового співробітництва між Університетом та фізичними і юридичними особами, з метою подальшого працевлаштування та професійного розвитку випускників Університету - членів Асоціації.

2.2.4.Участь у проведенні моніторингу професійних досягнень випускників Університету.

2.2.5.Сприяння членам Асоціації під час проходження практики та стажування, у сфері медичної освіти;

2.2.6.Сприяння науково-дослідницькій роботі фахівців-медиків - членів Асоціації.

2.2.7.Популяризація медичних знань серед населення Тернопільської області.

2.2.8.Сприяння розвитку зв’язків з іншими громадськими організаціями та співробітництву між вищими медичними навчальними закладами.

2.2.9.Сприяння удосконаленню системи підготовки медичних кадрів і приведенню їх у відповідність до світових стандартів.

2.2.10. Сприяння створенню сприятливих умов для підвищення творчої та професійної активності членів Асоціації.

3. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

3.1.Асоціація здійснює свою діяльність у наступних напрямках, відповідно до вимог чинного законодавства України:

3.1.1.Участь та підтримка у реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів стратегічного розвитку Університету.

3.1.2.Сприяння створенню умов для освітнього, наукового, культурного і професійного спілкування випускників, студентів та викладачів Університету, які є членами Асоціації, забезпечивши інформаційний обмін серед них.

3.1.3.Сприяння згуртованості навколо Університету однодумців для надання моральної, наукової, консультативної підтримки членам Асоціації, а також задоволення їх професійних інтересів та участь у підвищенні їх кваліфікації.

3.1.4.Сприяння працевлаштуванню та підвищенню кваліфікації випускників Університету.

3.1.5.Сприяння підтримці іміджу Університету.

3.1.6.Участь у проведенні науково-практичних конференцій, культурних заходів, зустрічей випускників.

3.1.7.Зміцнення партнерських стосунків між членами Асоціації.

3.1.8.Сприяння професійній орієнтації і підбору талановитої творчої молоді для вступу в Університет.

3.1.9.Сприяння у створенні умов для гармонійного розвитку особистості студентів і студентського самоврядування.

3.1.10. Сприяння розширенню зв’язків і стосунків Асоціації з іншими навчальними закладами.

3.1.11.Сприяння участі членів Асоціації в міжнародних програмах навчання.

3.1.12.Участь та сприяння наступності поколінь у розвитку Університету.

4. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1.Для виконання статутних завдань, у порядку, встановленому чинним законодавством, Асоціація має право:

4.1.1.Представляти та захищати законні інтереси своїх членів у державних органах, громадських організаціях, навчальних закладах та інших структурах.

4.1.2.Ідейно, організаційно та консультативно підтримувати членів Асоціації та інші громадські організації, які мають спільну з Асоціацією мету, надавати допомогу в їх створенні.

4.1.3.Брати участь, організовувати та проводити науково-практичні конференції, наради, лекції, диспути, круглі столи з метою вирішення статутних завдань Асоціації.

4.1.4.Надавати консультативну допомогу членам Асоціації.

4.1.5.Засновувати засоби масової інформації.

4.1.6.Здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств.

4.1.7.Брати участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації та лекційної пропаганди.

4.1.8.Підтримувати зв’язки з вітчизняними та міжнародними громадськими організаціями, укладати відповідні угоди, а також брати участь у проведенні заходів, мета яких не суперечать чинному законодавству.

4.1.9.Співпрацювати з державними органами та громадськими організаціями,  укладати відповідні угоди з ними.

4.2.Одержувати від органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань.

4.3.Членство в Асоціації є добровільним та індивідуальним.

4.3.1. Членом Асоціації може бути особа, яка висловила бажання бути членом Асоціації та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів асоціації. Індивідуальним членом Асоціації може бути дієздатна особа, яка досягла 18 років.

4.3.2.Прийом членів до Асоціації здійснюється за рішенням Правління Асоціації на підставі письмової заяви поданої до цього органу або на підставі усного звернення, яке затверджується рішенням Правління.

4.3.3.Членство у Асоціації не виключає членства в інших громадських організаціях.

4.4.Члени Асоціації мають право:

4.4.1.Обирати і бути обраними до всіх статутних органів Асоціації.

4.4.2.Брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією.

4.4.3.Брати участь у розробці та виконанні планів Асоціації.

4.4.4.Брати участь у розробці програм та проектів Асоціації.

4.4.5.Мати повну інформацію про всі види діяльності Асоціації.

4.4.6.Вільно висловлювати на Конференції Асоціації свої погляди та відстоювати свою думку.

4.5.Члени Асоціації зобов’язані:

4.5.1.Дотримуватися положень цього Статуту.

4.5.2.Брати активну участь у роботі Асоціації.

4.5.3.Виконувати рішення Конференції та дотримуватись рекомендацій керівних органів Асоціації.

4.6.Членство в Асоціації припиняється:

4.6.1.При добровільному виході із Асоціації на підставі письмової заяви, поданої до Правління Асоціації або на підставі усної заяви, затвердженої рішенням Правління.

4.6.2.У випадку порушення Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди Асоціації чи підривають її авторитет, на підставі рішення Правління.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ

5.1.Вищим керівним органом Асоціації є Конференція.  Головує на Конференції Голова Асоціації, а за його відсутності заступник Голови Асоціації.

5.2.Конференція Асоціації скликається Правлінням не рідше одного разу на рік.

5.3.Позачергова Конференція може бути скликана Правлінням, Ревізійною комісією, не менше як 30 % членів Асоціації або за вимогою Голови Асоціації.

5.4.До повноважень Конференції Асоціації належить:

5.4.1.Прийняття Статуту, внесення до нього змін і доповнень.

5.4.2.Затвердження проектів, програм діяльності Асоціації.

5.4.3.Обрання Голови Асоціації та членів Правління Асоціації.

5.4.4.Обрання Ревізійної комісії Асоціації строком на 5 років;

5.4.5.Заслуховування звіту Голови Асоціації, звітів Правління та Ревізійної комісії, затвердження річного звіту Асоціації.

5.4.6.Заслуховування доповідей членів Асоціації.

5.4.7.Затвердження символіки та іншої атрибутики Асоціації.

5.4.8.Надання рекомендацій членам Асоціації.

5.4.9.Реалізація права власності щодо майна та коштів Асоціації.

5.4.10.Затвердження кошторису надходжень і витрат.

5.5.Конференція правомочна, якщо у її роботі бере участь не менше 50% членів Асоціації від загальної кількості. Конференція має право ухвалювати рішення з усіх питань діяльності Асоціації більшістю голосів присутніх на Конференції членів, крім прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та припинення Асоціації, які приймаються у порядку визначеному розділом 10 цього статуту.

Засідання керівних органів Асоціації можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо). Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Асоціації та повідомляє членів Асоціації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання про обрану форму засідання. Будь яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку у протоколі обов’язково фіксується, за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не менше 60% членів керівного органу. Члени керівного органу управління зобов'язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання.

Стосовно рішень про обрання або затвердження складу керівних органів або дорадчих чи консультативних органів громадського об'єднання, а також про дострокове припинення повноважень цих органів враховуються тільки результати особистого голосування.

5.6.В період між Конференціями постійно-діючим керівним органом Асоціації є Правління, яке обирається строком на 5 років Конференцією і підзвітне їй.

5.7.Кількісний склад Правління визначається Конференцією.

5.8.Правління очолює Голова Асоціації.

До складу Правління входять:

Голова Асоціації,

члени Правління.

5.9.Правління скликається Головою Асоціації не рідше одного разу на півроку. Позачергові засідання Правління скликаються Головою Асоціації або на вимогу 50% членів Правління. Засідання правління є правомочними, якщо у його роботі беруть участь не менше 50% членів Правління. Рішення Правління приймається більшістю голосів членів Правління присутніх на його засіданні.

5.10.Розподіл обов’язків між членами Правління – крім визначених Статутом – регламентується Головою Асоціації.

5.11.Правління в межах своєї компетенції:

5.11.1.Приймає рішення про прийняття в члени та припинення членства у Асоціації.

5.11.2.Затверджує зразки посвідчень, печаток, бланків документації, штампів Асоціації.

5.11.3.Здійснює зв’язки з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

5.11.4.Скликає Конференцію, вносить пропозиції та формує їх порядок денний.

5.11.5.Обирає заступника Голови Асоціації за поданням Голови Асоціації.

5.11.6.Здійснює інші повноваження, що випливають з діяльності Асоціації.

5.12.Очолює Асоціацію Голова, який обирається на Конференції шляхом відкритого голосування строком на 5 років. Головою може бути будь-який член Асоціації.

5.13.Голова Асоціації:

5.13.1.Здійснює загальне керівництво Асоціацією, головує на Конференції та на засіданнях Правління.

5.13.2.Без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади, фізичними та юридичними особами.

5.13.3.Скликає Правління та формує порядок денний його засідань.

5.13.4.Підписує рішення Конференції, Правління Асоціації.

5.13.5.Подає Конференції звіт про проведену роботу.

5.13.6.Здійснює розподіл обов’язків між членами Правління.

5.13.7.На основі цього Статуту видає накази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

5.13.8.Має право підпису фінансових та інших офіційних документів Асоціації.

5.13.9.Відкриває рахунки в установах банків.

5.13.10.Розпоряджається, відповідно до рішень Конференції, майном та коштами Асоціації.

5.13.11.Приймає рішення про заснування та саморозпуск підприємств та організацій, необхідних для виконання завдань Асоціації, затвердження їх керівників.

5.13.12.Здійснює інші повноваження, що випливають з діяльності Асоціації.

5.14.Свої повноваження Голова Асоціації виконує до наступного переобрання, якщо тільки він не припинив виконання обов'язків достроково або вступу на пост новообраного Голови. У разі відсутності Голови Асоціації його обов’язки виконує Заступник Голови Асоціації.

5.15.Повноваження Голови Асоціації можуть бути припинені достроково у разі відставки або усунення його з посади.

5.16.Відставка Голови Асоціації набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на Конференції.

5.17.Голова Асоціації може бути усунений з посади у разі систематичного невиконання своїх обов'язків, а також у разі вчинення ним дій, які підривають авторитет Асоціації. Питання про усунення Голови Асоціації з посади ініціюється та вирішуються на Конференції Асоціації;

5.18.Ревізійна комісія Асоціації

5.18.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та посадових осіб Асоціації. Ревізійна комісія формується Конференцією Асоціації, у кількості трьох осіб і є підзвітною Конференції  Асоціації. Голова та члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданні Правління Асоціації без попередження про це заздалегідь.

5. 18.2. До компетенції Ревізійної комісії належать питання:

- контролю за фінансово-господарською та іншою діяльністю керівних та виконавчих структур Асоціації;

- тлумачення Статуту та інших документів Асоціації.

5. 18.3. Для здійснення покладених на неї повноважень  Ревізійна комісія має право:

- отримувати будь-яку інформацію про діяльність Асоціації, зокрема отримувати копії договорів, угод, контрактів укладених від імені Асоціації, наказів та розпоряджень, прийнятих органом управління;

- у письмовій формі вимагати від посадових осіб письмових та усних пояснень щодо їх службової діяльності;

- призначати аудиторські перевірки та розглядати їх результати.

5. 18.4. Засідання Ревізійної  комісії проводяться, але не рідше одного разу на рік. Асоціації роботи Ревізійної  комісії забезпечує Голова Ревізійної  комісії, який несе відповідальність  за її діяльність.

Засідання Ревізійної  комісії вважають чинним за умови присутності на засіданні не менше ніж 2/3 членів комісії. Всі рішення Ревізійної  комісії ухвалюються простою більшістю голосів.

6.  ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Асоціація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане їй його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності Асоціація, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.2. Облік і звітність здійснюються Асоціацією у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3. Асоціація створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. Надання громадським об'єднанням, створеним ними юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.

6.4. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Асоціацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.

6.5. Асоціація оприлюднює інформацію про свою діяльність, зміни складу органів та статутних документів в обсягах та в порядку, визначеному законодавством.

6.6. Члени Асоціації не мають права на частку майна Асоціації та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) Асоціації не підлягають розподілу між його членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Асоціації, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

7. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

7.1. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах самоврядності, що передбачає право самостійно здійснювати управління Асоціацією, а також не втручання органів державної влади інших державних органів, органів місцевого самоврядування в діяльність Асоціації.

7.2. Правління  та Голова  Асоціації зобов'язанні періодично звітувати перед членами Асоціації на Конференції, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Асоціації.

Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

7.3. Усі керівні органи Асоціації повинні у 30-ти денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Асоціації щодо їх діяльності та реалізації статутних завдань.

7.4. Конференція  повинна забезпечити для членів Асоціації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

8. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.

8.1. Члени Асоціації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Асоціації, Голови Асоціації, Правління Асоціації, Голови Правління Асоціації, Ревізійної комісії або Конференції шляхом подання письмової скарги, зокрема:

на дії, бездіяльність або рішення члена Асоціації - первинна скарга подається до Голови Асоціації, який зобов'язаний отримати  письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Правління Асоціації, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Асоціації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Асоціації - повторна скарга подається до Конференції Асоціації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації який скаржиться, а також члена Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

на дії, бездіяльність або рішення Голови Асоціації - первинна скарга подається до Правління Асоціації, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також Голови Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Асоціації - повторна скарга подається до Конференції Асоціації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена,  який скаржиться, а також Голови Правління  дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

на дії, бездіяльність або рішення члена Правління Асоціації - первинна скарга подається до Голови  Асоціації, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Правління Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Асоціації - повторна скарга подається до Конференції Асоціації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

на дії, бездіяльність або рішення Голови Правління Асоціації - скарга подається Конференції Асоціації, які зобов'язані розглянути скаргу на найближчому засіданні із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Правління Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до  суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень;

на дії, бездіяльність або рішення Ревізійної комісії - скарга подається до Конференції Асоціації, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена,  який скаржиться, а також члена Ревізійної комісії, або Голову Ревізійної комісії дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до  суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень;

на дії, бездіяльність або рішення Конференції Асоціації - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

8.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговій Конференції, є підставою для скликання Конференції Асоціації  протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ. ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЇЇ ЛІКВІДАЦІЄЮ

9.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її  реорганізації, саморозпуску або примусового розпуску.

9.2. Реорганізація або саморозпуску Асоціації здійснюється за рішенням Конференції Асоціації більшістю голосів, не меншою від 3/4 присутніх членів Асоціації. або за рішенням суду у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством.

9.3. У разі реорганізації Асоціації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

9.4. У разі саморозпуску Асоціації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Асоціації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

9.5. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1.Зміни та доповнення до Статуту приймаються Конференцією Асоціації, якщо за це проголосувало не менше ніж ¾ членів Асоціації, які присутні на Конференції і реєструються у встановленому законодавством порядку.

10.2. Зміни до Статуту, нова редакція Статуту  підлягають реєстрації у порядку і терміни, встановлені чинним законодавством України.